Inspektor Nadzoru Budowlanego Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Nr ref: DL/110/1-2/2018 Miejsce pracy: Rzeszów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wykonywanie czynności inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).
 • Prowadzenie uzgodnień i sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej, kosztowej, analiz rynku wykonawców na potrzeby planowanych zadań w zakresie robót budowlanych.
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycjii remontów budowlanych w oparciu o okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, ekspertyz, zaleceń administracyjnych itd. Stałe monitorowanie realizacji planów pod kątem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
 • Monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umów na roboty budowlane, w szczególności poprzez weryfikowanie zestawień wykonanych robót i ich zgodnościz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
 • Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.
 • Czynności związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę lub zgłaszaniem do wykonania robót budowlanych.
 • Prace z dokumentacją techniczną i formalno - prawną inwestycji.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, specjalizacja konstrukcje budowlane; inżynier budownictwa z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Co najmniej 5 lat pracy na samodzielnych stanowiskach dozoru w budownictwie
 • Mile widziane dodatkowe uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu procesów realizacyjnych remontów i inwestycji budowlanych  
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów (każdego rodzaju) robót budowlanych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych biurowych i specjalistycznych
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie robót na wysokości powyżej 3m.
 • Uprawnienia kat.B do prowadzenia pojazdów

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Atrakcyjny pakiet socjalny