Zarządzający Ryzykiem Spółka: PGE TFI S.A Nr ref: GKPGE/TFI/2/2018 Miejsce pracy: Warszawa, Mysia 2

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowanie i aktualizacja polityk i procedur zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych;
 • Określanie profilu ryzyka i limitów ryzyka dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych, zgodności działania tych funduszy z ustalonymi limitami ryzyka, prawidłowości dokonywanych przez Towarzystwo ocen ryzyka związanego z inwestycjami funduszy inwestycyjnych;
 • Wspieranie kontroli ryzyka operacyjnego oraz ryzyka finansowego (ryzyka płynności i ryzyka kapitałowego) związanego z działalnością Towarzystwa;
 • Przygotowywanie bieżących i okresowych raportów dotyczących zarządzania ryzykiem dla Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • Realizowanie bieżącej współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem z podmiotami zewnętrznymi;
 • Udzielanie pracownikom Towarzystwa wyjaśnień w zakresie obowiązujących zasad i procedur zarządzania ryzykiem;
 • Przygotowywanie informacji oraz wyjaśnień w zakresie zarządzania ryzykiem dla Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorów zewnętrznych.

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w TFI w obszarze zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych, inwestujących zarówno w aktywa niepubliczne jak i w aktywa inne niż niepubliczne;
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne;
 • Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących procesu zarządzaniem ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania AFI (SFIO i FIZ);
 • Doświadczenie w dokonywaniu analizy ryzyka inwestycyjnego, w tym w zakresie analizy projektów inwestycyjnych oraz strukturyzacji transakcji;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Zdolności analityczne, zaangażowanie, rzetelność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień dotyczących metod wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, w szczególności aktywów niepublicznych; oceny ryzyka związanego z transakcjami pochodnymi; zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Umowę o pracę, opiekę medyczną i inne,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę na stanowisku raportującym bezpośrednio do Prezesa Zarządu TFI.